W art. 10 ustawy 21.11.1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.), który dotyczy odpłatności za wstęp do muzeów, dodano ust. 3a i 3b określające ulgi i zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie:

uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie

uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie

będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG

uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą

zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia

uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia

uczniom sekcji polskich

funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia

uczniom szkół europejskich

działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia

seniorom i osobom niepełnosprawnym

tj. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG

nauczycielom:

  • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  • szkół działających w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG,
  • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu 21.6.1994 r.

zasłużonym dla kultury

tj. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

kombatantom

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje natomiast:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z 7.9.2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.);

5) dzieciom do lat 7.

Nowelizacja wprowadza także ulgi dla dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

1) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

2) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

3) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

4) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu 21.6.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. poz. 10).

Ulgi dla tych osób dotyczą:

1) ulgi w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych (art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z 20.6.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.);

2) opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50% stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego (art. 12 ust. 8 pkt 1a ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

Uwaga!
Konsul będzie wydawał uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz będzie przedłużał ich ważność.