Ulga termomodernizacyjna

Obecnie procedowany jest w Sejmie projekt ustawy z 27.8.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest, który dotyczy wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej. Zmiany zaczną obowiązywać 1.1.2019 r. i będą dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r.

Podmioty mogące skorzystać z ulgi

Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku PIT, rozliczający się według skali podatkowej, opłacający 19% podatku lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszący wydatki na realizację termomodernizacji. Przy czym podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację takiego przedsięwzięcia, np. z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nie będą objęci ulgą termomodernizacyjną w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji.

Zasady korzystania z ulgi

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika. Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegało 23% wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia premiowany ulgą wynosi maksymalnie 3 lata.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jednak kwota odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Należy mieć na uwadze, że podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na termomodernizację, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok, w którym zaistniały te okoliczności. Takie rozwiązanie może utrudniać korzystanie z ulgi podatnikom o niskich dochodach.

Określenie materiałów budowlanych i urządzeń związanych z ulgą

W projekcie wprowadzono delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska rozporządzenia określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności