W ustawie z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) na podstawie art. 6471 inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Solidarna odpowiedzialność dotyczy inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Zmiany w tym zakresie mają chronić podwykonawców.

W ustawie z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) w art. 5051 pkt 1 podwyższono próg wartości przedmiotu sporu w postępowaniu uproszczonym z 10 000 do 20 000 zł.

W ustawie z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm., dalej: EgzAdmU) wprowadzono nowy Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP).

Artykuł 1 pkt 4 EgzAdmU określa zasady i sposób prowadzenia RNP oraz udostępniania danych z tego rejestru. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgromadzone są w nim informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Ustawa weszła w życie z dniem 1.6.2017 r., z wyjątkiem:

  • art. 4, art. 11, art. 17-20 oraz art. 21 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
  • art. 3, art. 5, art. 6, art. 16 ust. 1 i art. 21 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1.1.2018 r.
  • art. 16 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1.6.2018 r.