• Umożliwiono skorzystanie ze zwolnień podatkowych oraz możliwości opodatkowania 2% ryczałtem między innymi podmiotom prowadzącym rolniczy handel detaliczny oraz podmioty prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.
  • Podwyższono kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 000 zł rocznie.
  • Dopuszczono możliwość zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego na rzecz podmiotów, takich jak: sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej charakterystyce. 
Ustawa dokonuje nowelizacji dwóch ustaw: ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm., dalej jako: PDOFizU) oraz ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm., dalej jako: BezpŻywnU).

Przepisy z zakresu prawa podatkowego

Nowelizacja wprowadza zmian w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 20 ust. 1 c PDOFizU uchyla pkt 1, który wyłączał możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 71a PDOFizU oraz możliwości opodatkowania 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku sprzedaży na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pkt 3, który ograniczał możliwość prowadzenia sprzedaży wyłącznie do miejsc, w których produkty te zostały wytworzone oraz przeznaczonych do prowadzenia handlu.

Ustawa uchyla również ust. 1ea art. 20 PDOFizU, który dopuszczał w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedaż na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 BezpŻywnU.

Po zmianie art. 20 ust. 1ca pkt 2 PDOFizU za przychody z innych źródeł, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy.

W art. 21 ust. 1 pkt 71a PDOFizU odchodzi się od ograniczania wielkości sprzedaży do ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Podwyższeniu uległa kwota przychodu zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i obecnie będzie wynosić 40 tys. zł.

Przepisy z zakresu prawa żywnościowego

Zmiany ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia dopuszczą możliwość zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego na rzecz podmiotów, takich jak: sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej charakterystyce. W art. 3 ust. 3 pkt 29b BezpŻywnU zmianie ulega definicja handlu detalicznego. Po zmianie przez rolniczy handel detaliczny rozumie się handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L Nr 31 z 2002 r., s. 1, dalej jako: rozporzadzenie Nr 178/2002), polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia Nr 178/2002, lub b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

W art. 44a ust. 1 BezpŻywnU uchyleniu ulegają przepisy stanowiące, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności i nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność: a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego, b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Ustawa dodaje również ust. 1a w art. 44a BezpŻywnU, który otrzymuje brzmienie zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego: 1) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem; 2) jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności; 3) nie może być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność: a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego, b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Ustawa daje również możliwość wydania aktów wykonawczych w drodze rozporządzenia określających szczegółowy sposób oznakowania miejsca zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, mając na względzie zapewnienie informacji o żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego i podmiotach prowadzących ten handel oraz ochronę zdrowia publicznego.

Ustawa wejdzie w życie 1.1.2019 r.

Autorka jest radcą prawnym, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Borkowska