Poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma zrównać w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą z innymi podmiotami opłacającymi składki. Zmiana pozwoli osobom niepełnosprawnym samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą na opłacanie składek na zasadach takich, jak opłacają składki wszystkie pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dzięki temu osoby niepełnosprawne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą unikną sytuacji pozbawienia dotacji do składki na ubezpieczenie społeczne z powodu nierzadko zaledwie kilkudniowego opóźnienia w zapłacie składki.

Co mówią obecne przepisy?

Możliwość pozbawienia refundacji składki na ubezpieczenie społeczne wynika z art. 25a ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r., który stanowi, że składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Rehabilitacji i Zatrudnienia mogą być refundowane „pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości”. Sankcje te są dotkliwe dla osób niepełnosprawnych samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczą one innych podmiotów gospodarczych. W przypadku innych podmiotów w razie opóźnienia w opłacaniu składek sankcją jest bowiem pobranie należnych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Skutki proponowanych zmian

Proponowana zmiana ma uchronić osoby niepełnosprawne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą od sytuacji, gdy z powodu nieznacznego opóźnienia refundacja składki jest odbierana, co stawia osoby niepełnosprawne często w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Inni płatnicy składek mają wydłużony okres zapłaty składki (do 15 dnia miesiąca), natomiast za okres opóźnienia w opłaceniu składki są zobowiązani do zapłaty należnych odsetek. Osoby niepełnosprawne nie tylko muszą zwrócić refundację w razie opóźnienia, ale także zapłacić odsetki od cofniętej (nierzadko po wielu latach) refundacji składek z PFRON.

Projekt zrównuje w warunkach dotyczących terminu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą z innymi osobami prowadzącymi taką działalność.

Autorzy proponowanych zmian podkreślają, że utrzymywanie w przepisach prawa nierównego traktowania podmiotów gospodarczych nie ma uzasadnienia i jest sprzeczne z art. 32 Konstytucji RP, zwłaszcza, że nierówność ta dotyczy osób niepełnosprawnych, którym władze publiczne, zgodnie z art. 69 konstytucji, powinny udzielać pomocy, a nie stosować szczególnie dotkliwe sankcje.

Omawiany projekt trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Źródło:

www.sejm.gov.pl