Ułatwienia w działalności gospodarczej

Proponowane zmiany mają służyć przede wszystkim:

 • poprawie płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparciu inwestycji,
 • ograniczeniu obowiązków informacyjnych,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawnej administracji.

Rezygnacja z powtórnych badań lekarskich

Pracodawców szczególnie ucieszy rezygnacja z obowiązku powtórny wstępnych badań lekarskich pracowników, którzy przyjmowani są do pracy na to samo lub podobne stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (art. 229 § 11 i § 12 Kodeksu pracy).

Podatkowe preferencje dla transportu pracowników - dowozu do pracy i prywatnego korzystania z samochodów służbowych

Dotychczas zarówno dowóz pracowników, jak i prywatne korzystanie z samochodów służbowych były opodatkowane, jednak samo opodatkowanie budziło wątpliwości - nie tyle z powodu jego wysokości, co niedookreśloności przepisów i niepewności prawnej.

Ustawodawca postanowił zatem wprowadzić całkowite zwolnienie dla dowozu pracowników do pracy autobusem (czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy podatkowej). Jednocześnie ryczałtowym opodatkowaniem objęte zostały świadczenia pracodawcy z tytułu prywatnego korzystania przez pracowników ze służbowych pojazdów - w wysokości zależnej o pojemności silnika. Doliczeniu do przychodów pracowników będzie podlegała zryczałtowana kwota przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości:

 1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
 2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Kwota ta jest więc względnie niewysoka, będzie mogła być dodatkowo obniżona o 1/30 dziennie z tytułu korzystania z pojazdu tylko przez część miesiąca i o ewentualną odpłatność pracownika za prywatne korzystanie z samochodu pracodawcy (art. 12 ust. 2a-2c ustawy podatkowej).

Ułatwienia dla płatników składek

Wchodząca w życie ustawa zawiera również kilka zmian zmniejszających obciążenia biurokratyczne płatników składek. Nastąpić ma zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS w raportach imiennych - obowiązek ten w praktyce był bowiem zbędny, jako że dane ubezpieczeniowe weryfikowane są w trakcie sporządzania dokumentów. Tymczasem jego niedopełnienie zagrożone było grzywną do 5000 zł.

Dalej nastąpić ma zniesienie obowiązku, również zbytecznego, przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym przez płatników tych składek (Urzędy Pracy - art. 41 ust. 7-9, 10a ustawy ubezpieczeniowej).

Pozostałe zmiany

 • „pakiet portowy” – skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO),
 • zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym,
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT,
 • rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń dla przedsiębiorców przez centralny i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców,
 • zmiany mające na celu zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia przez Krajową Izbę Gospodarczą,
 • kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń”,
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej,
 • ułatwienia w zakresie podatku akcyzowego m.in. wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej”. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności