Jak informuje UZP, przedmiotowa zmiana polega na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 Pzp, w związku z uchwaleniem nowej ustawy, która zastąpi ustawę z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz. 385). W związku z powyższym konieczne było nadanie nowego brzmienia art. 2 pkt 1 Pzp, który definiuje pojęcie „ceny” poprzez bezpośrednie odsyłanie do wskazanej ustawy. Tę zmianę oraz zmianę ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzoną ustawą z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), polegającą na wyłączeniu obowiązku stosowania jej postanowień do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy, zamieszczonym na stronie internetowej UZP. Źródło: UZP