W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327). W projekcie tym przewidziano wiele zmian legislacyjnych, w tym w przepisach FinPubU.

Zmiany dotyczą m.in. sposobu określenia terminów zwrotu dotacji do budżetu państwa oraz do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi w tych przypadkach o różnego rodzaju dotacje, które te jednostki udzielają podmiotom trzecim, a które w pewnych okolicznościach podmioty te, są zobligowane zwrócić do ww. budżetów.

I tak, zmiany dotyczą art. 169 ust. 5 ww. ustawy (budżet państwa), gdzie aktualnie postanowiono:

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się, począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji

– z zastrzeżeniem, że jeżeli dotacja stanowi pomoc publiczną, w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji beneficjentowi.

Nadto, zmiany dotyczą art. 252 ust. 6 ww. ustawy, gdzie aktualnie postanowiono:

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Natomiast w projektowanych przepisach przewiduje się jedynie zmianę pierwszej części wprowadzającej przepisów, które ma przybrać treść odpowiednio:

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu (…)

i podobnie:

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po dniu (…).

W ocenie autorów uzasadnienia projektu ww. ustawy, dotychczasowe przepisy art. 169 ust. 5 i art. 252 ust. 6 FinPubU były spójne w zakresie terminu, od którego nalicza się odsetki od zwrotu dotacji. Były to przepisy budzące wątpliwości w praktycznym stosowaniu.

W związku z tym, że ulega zmianie art. 169 ust. 5 (dotyczący dotacji z budżetu państwa), a dla zachowania spójności i jednolitości zaproponowano analogiczną zmianę również w art. 252 ust. 6 FinPubU (dotyczący dotacji zwracanej do budżetu JST) – w zakresie ww. pierwszej części wprowadzającej obie regulacje prawne.

Podsumowując, proponowane w projekcie ustawy zmiany w zakresie konstrukcji przepisów art. 169 ust. 5 oraz art. 252 ust. 6 FinPubU, jakkolwiek niewielkie pod względem legislacyjnym, są ważną zmianą w kontekście zadań wykonywanych m.in. przez służby finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warto więc mieć na uwadze, że wkrótce ww. zasada naliczania odsetek od zwracanych dotacji ulegną zmianie.

Źródło: RCL