W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 2.2.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Do pracowników: placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4f ust. 1–3 KoronawirusU, z których wynika m.in., że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi całodobowo, o której mowa w ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876; dalej: PomSpołU), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych jednostek, ciągłości opieki i funkcjonowania, może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas określony:

  • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;
  • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym wymiarze;
  • polecić pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;
  • zawiesić stosowanie przepisu art. 133 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: KP), który określa minimalny tygodniowy wypoczynek, przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 KP).

Do tej samej grupy pracowników stosuje się także odpowiednio przepisy art. 15zzz1 ust. 1–3 KoronawirusU, z którego wynika m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 PomSpołU, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Zmianę wprowadzono też do ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) dodając art. 38c, z którego wynika że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:

  • utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej: państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej;
  • informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;
  • monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia. 

Podsumowując, pracowników wymienionych wyżej placówek włączono do systemu funkcjonowania zawodowego przewidzianego dla pracowników innych jednostek wymienionych w art. 4f i art. 15zzz1 KoronawirusU, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Natomiast nałożone obowiązki m.in. na dyrektorów wymienionych placówek opiekuńczych oznaczają, że także te placówki objęto ochroną w wymienionym wyżej zakresie.