Udzielenie prawa pomocy a uzupełnienie braków formalnych skargi do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (post. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.10.2020 r., II SA/Go 334/20, Legalis).

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie (art. 49 § 2 PostAdmU).

Ważne

W sytuacji, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przepis art. 58 § 1 pkt 3 PostAdmU przewiduje odrzucenie skargi.


Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 § 1 PostAdmU). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przy czym, ustanowienie adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego) w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i 2 PostAdmU).

WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, że obowiązku uzupełnienia przez skarżącego wskazanych braków formalnych skargi nie wyłącza fakt złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje biegu 7-dniowego terminu z art. 49 § 1 PostAdmU ustawowego terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma. Termin ten ma ustawowy charakter, co oznacza, że nie może być ani skrócony, ani przedłużony przez sąd (por. post. NSA z 30.10.2009 r., I OSK 1462/09, Legalis). Kwestia udzielenia prawa pomocy jest kwestią odrębną od uzupełnienia braków formalnych skargi. Udzielenie tej pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie wpływa na ustalenie czy brak formalny skargi został uzupełniony w terminie (por. post. NSA z 4.4.2009 r., II OZ 264/19, Legalis).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności