W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 837 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 13.4.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (dalej: rozporządzenie).

Wsparcie ze środków Funduszu Szerokopasmowego ma być przeznaczone na:

 • działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego (dalej: rozwój szybkich sieci) – jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć działanie, nie istnieją sieci dostępu nowej generacji umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/ i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu 3 kolejnych lat od ogłoszenia konsultacji; listę obszarów ustala się przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie informacji: pochodzących z inwentaryzacji oraz z otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów, a także o szybkich sieciach telekomunikacyjnych, na które zostało przyznane wsparcie ze środków publicznych (patrz § 1 rozporządzenia);
 • działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach (dalej: pobudzenie popytu na szerokopasmowy Internet), polegające na dofinansowaniu zakupu usług telekomunikacyjnych lub zakupu urządzeń multimedialnych lub udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe, może być udzielone na dofinansowanie: zakupu usług telekomunikacyjnych niektórym konsumentom spełniającym określone warunki, zakupu urządzeń multimedialnych, udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe konsumentom, jeżeli w powiecie ich zamieszkania nie są organizowane szkolenia wsparte ze środków Funduszu Szerokopasmowego (patrz § 2 rozporządzenia). 

Maksymalna wysokość wsparcia może wynieść do 100% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach działania lub zakupów, na które udziela się wsparcia.

Ważne

Wsparcia udziela się w postaci bezzwrotnego dofinansowania na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym wsparcia na rozwój szybkich sieci można także udzielać w postaci pożyczki, do której stosuje się przepisy Prawa bankowego. Wsparcia nie udziela się na wydatki lub zakupy, na które podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia uzyskał pomoc finansową ze środków publicznych na te same wydatki lub zakupy.

W przypadku, gdy beneficjentem wsparcia:

wsparcie to stanowi:

na rozwój szybkich sieci jest przedsiębiorca telekomunikacyjny albo gmina, a z charakteru działania, na które zostało udzielone wsparcie, wynika, że gmina będzie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o efekty tego działania lub powierzy prowadzenie tej działalności innemu podmiotowi, albo w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest podmiot leczniczy prowadzący działalność gospodarczą

 • pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia nr 651/2014 lub
 • pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

na pobudzenie popytu na szerokopasmowy Internet jest fundacja albo podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, a z charakteru działania, na które zostało udzielone wsparcie, wynika, że fundacja albo podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego będą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o efekty tego działania lub powierzą prowadzenie tej działalności innemu podmiotowi

 • pomoc szkoleniową i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 31 rozporządzenia nr 651/2014 lub
 • pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1407/2013

W przypadku wymienionego w tabeli wsparcia stanowiącego pomoc inwestycyjną udzieloną przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub gminie beneficjent wsparcia:

 • zapewnia dostęp hurtowy do szybkiej sieci telekomunikacyjnej lub przyłączy telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach działania, na które udzielono wsparcia, na zasadach określonych w umowie o udzielenie wsparcia;
 • zobowiązuje się do poddania mechanizmowi monitorowania i wycofania pomocy, na zasadach określonych w umowie o udzielenie wsparcia, jeżeli wartość tego wsparcia przekroczy równowartość w złotych kwoty 10 mln euro

Wsparcia udziela się na wniosek o udzielenie wsparcia, w oparciu o otwarty i niedyskryminacyjny nabór takich wniosków. Zasady udzielania wsparcia reguluje § 4 rozporządzenia.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki:

 • faktycznie poniesione i udokumentowane przez beneficjenta, bezpośrednio i wyłącznie związane z działaniem, na które udzielono wsparcia, niezbędne do jego realizacji, ponoszone w sposób efektywny, skuteczny i zgodny z zasadami gospodarności, które są możliwe do zidentyfikowania, w szczególności przez wprowadzenie do ewidencji księgowej;
 • poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.
Ważne

W przypadku ubiegania się o wsparcie stanowiące pomoc de minimis podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia załącza do wniosku o udzielenie wsparcia:

 1. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743);
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.