1. Omówienie przepisów

Rozporządzenie określa nie tylko tryb udzielania zakładom ubezpieczeń (przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz przez NFZ) informacji m.in. o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, a także danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, ale też sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie takich informacji.

W § 2 i 4 rozporządzenia określono informacje, które powinny znaleźć się w wystąpieniu zakładu ubezpieczeń do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o przekazanie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz w wystąpieniu zakładu ubezpieczeń do NFZ o przekazanie informacji dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Wystąpienie zakładu ubezpieczeń do:

podmiotu wykonującego działalność leczniczą o przekazanie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia zawiera:

· oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby oraz NIP;

· podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz jej zakres;

· imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji;

· informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami.

NFZ o przekazanie informacji dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia zawiera:

· oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, NIP;

· podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji;

· informację o wypadku lub innym zdarzeniu losowym będącym podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, obejmującą datę tego zdarzenia oraz jego rodzaj;

· informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, PESEL, a jeżeli zakład ubezpieczeń nie dysponuje tą informacją, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

· wskazanie okresu, w jakim mogły być udzielane świadczenia w związku z wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym;

· wskazanie oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego kierowane jest wystąpienie.

2. Komentarz

Właściwe zastosowanie przepisów rozporządzenia wymaga wyjaśnienia, jakiego rodzaju informacje mogą otrzymać zakłady ubezpieczeń. Stanowi o tym art. 38 ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844).

Zakład ubezpieczeń może bowiem uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia .

Ważne
Wysokość opłat za udzielenie informacji określa podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany do jej udzielenia, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.

Zakres informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, obejmuje informacje o:

  • przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona;
  • przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach;
  • wynikach przeprowadzonych konsultacji;
  • przyczynie śmierci ubezpieczonego.

Informacji tych udziela się z wyłączeniem wyników badań genetycznych. Z żądaniem przekazania tych informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń. Natomiast wystąpienie zakładu ubezpieczeń o te informacje wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego lub wspomnianej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego. Do wystąpienia dołącza się kopię pisemnej zgody ubezpieczonego lub jej przedstawiciela ustawowego.

Ważne
Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje posiadane informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zakładowi ubezpieczeń, który o te informacje występuje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia o przekazanie informacji. Informacje podpisuje osoba wykonująca zawód medyczny upoważniona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany do ich udzielenia.

Zakład ubezpieczeń może też uzyskać odpłatnie od NFZ dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia . Wystąpienie zakładu ubezpieczeń o te informacje wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego. Wysokość opłaty za udzielenie takich informacji stanowi równowartość 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dz.Urz.R.P. „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Ważne
Udzielenie wymienionych wyżej informacji następuje z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.