Udzielanie dostępu do aplikacji w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1543 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28.8.2020 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji.

Z art. 32a ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708) wynika, że podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

Sprawozdania i informacje, o których tu mowa, przekazuje się przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Natomiast Radzie Ministrów przewidziano delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.

Z rozporządzenia wynika, że dostępu do aplikacji udziela się na wniosek podmiotu udzielającego pomocy, złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra rolnictwa.

Wniosek ten powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy;
  • numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;
  • dane użytkownika aplikacji obejmujące imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail. 

Minister rolnictwa, udzielając dostępu do aplikacji, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu do aplikacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

W ciągu 7 dni od dnia zmiany tych danych podmiot udzielający pomocy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zaktualizowane dane, składając wniosek ze wskazaniem w tym wniosku przyczyn dokonania zmiany.

Ważne

Minister rolnictwa aktualizuje dane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaktualizowanych danych. Dostęp do aplikacji udzielony przed 8.9.2020 r. uznaje się za udzielony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Do wniosków o udzielenie dostępu do aplikacji złożonych w 2020 r. i nierozpatrzonych przed 8.9.2020 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności