Współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zamiast udziałów w prawie użytkowania otrzymają prawo współwłasności gruntu.

Projekt nowelizacji ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.) zostanie skierowany do konsultacji i uzgodnień w drugiej połowie 2016 r. Aktualny stan prawny, w którym lokal jest objęty własnością, ale przypadający mu udział w gruncie pod budynkiem – prawem użytkowania wieczystego powoduje następujące problemy:

  1. utrudnione jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu na rzecz jednego z właścicieli lokali, w sytuacji gdy chociaż jeden z właścicieli lokali złoży sprzeciw wobec przekształcenia. W takim przypadku sprawa trafia do sądu, co skutkuje znacznym spowolnieniem procesu przekształcenia;
  2. w dużych miastach wzrost wartości gruntu jest znaczący , a to pociąga za sobą wzrost wysokości opłat rocznych, którymi obciążani są współużytkownicy wieczyści.

Odpłatność za przekształcenie będzie uiszczana w formie opłat cyklicznych. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, czyli w dniu wejścia w życie ustawy. Opłaty cykliczne będą uiszczane przez okres, na który ustanowione było prawo użytkowania wieczystego.

Ważne
W projekcie przewidziano możliwość uiszczenia odpłatności jednorazowo. Jeśli nowy właściciel zdecyduje się na taką opcję, dotychczasowi właściciele – Skarb Państwa oraz gminy – będą mogli mu udzielić 50% bonifikaty od tych opłat.

Najważniejszą korzyścią projektowanej nowelizacji dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, będzie przewidywalność wysokości opłat z tytułu przekształcenia, które zastąpią zmienne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.