1. Omówienie przepisów

Zasadą jest, że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania administracyjnego,

2) dopuszczenia jej do udziału w takim postępowaniu,

– jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 31 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, dalej: KPA).

Od 18.6.2016 r. organizacja taka może brać udział w postępowaniu administracyjnym w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP – za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w tym postępowaniu (art. 31 § 1a KPA).

2. Komentarz

Zmiana jest konsekwencją wprowadzenia ustawy z 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 868). Określa ona zasady:

1) delegowania pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług;

2) kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników;

3) współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium;

4) ochrony pracowników delegowanych na terytorium RP i z tego terytorium;

5) postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

Warto dodać, że wspomniana wyżej organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Natomiast ta, która nie uczestniczy w nim na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.