W kontekście powyższej problematyki przytoczyć warto w pierwszej kolejności  przepisy zawarte w art. 11 PlanZagospU.

W przepisie tym ustawodawca postanowił, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie strategie istnieją; 

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

(….)

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 8.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 2.12.2021 r. (NR IF-II.4131.27.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl). W rozstrzygnięciu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: 

Z przedłożonej dokumentacji formalno-prawnej podjętej uchwały wynika, że Wójt Gminy …. w dniu …… 2021 r. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej jedynie ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium. W dokumentacji planistycznej brakuje jakichkolwiek informacji potwierdzającej, iż projekt zmiany studium został udostępniony w BIP w terminie pomiędzy ……. 2021 r. a …….. 2021 r. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jedynie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium skutkuje uznaniem, iż w toku procedury planistycznej przy podejmowaniu uchwały …. Rady Gminy ….. doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania zmiany studium, co w kontekście art. 11 ust. 7 PlanZagospU powoduje nieważność uchwały.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione.  Wojewoda słusznie stwierdził naruszenie procedury związanej z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Finalnie, braki w ww. zakresie przedmiotowym były jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.