Udostępnianie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennego gminy w BIP

W kontekście powyższej problematyki przytoczyć warto w pierwszej kolejności  przepisy zawarte w art. 11 PlanZagospU.

W przepisie tym ustawodawca postanowił, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie strategie istnieją; 

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

(….)

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 8.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 2.12.2021 r. (NR IF-II.4131.27.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl). W rozstrzygnięciu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: 

Z przedłożonej dokumentacji formalno-prawnej podjętej uchwały wynika, że Wójt Gminy …. w dniu …… 2021 r. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej jedynie ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium. W dokumentacji planistycznej brakuje jakichkolwiek informacji potwierdzającej, iż projekt zmiany studium został udostępniony w BIP w terminie pomiędzy ……. 2021 r. a …….. 2021 r. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jedynie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium skutkuje uznaniem, iż w toku procedury planistycznej przy podejmowaniu uchwały …. Rady Gminy ….. doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania zmiany studium, co w kontekście art. 11 ust. 7 PlanZagospU powoduje nieważność uchwały.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione.  Wojewoda słusznie stwierdził naruszenie procedury związanej z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Finalnie, braki w ww. zakresie przedmiotowym były jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności