W uzasadnieniu projektu (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=939) wnioskodawca stwierdza, że wprowadzane zmiany stanowią realizację zobowiązania do dostosowania przepisów w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do regulacji UE, tak by zapewnić możliwość zwrócenia się do sądu o przyznanie środków tymczasowych, tak, aby można było zawiesić wykonanie przedsięwzięcia i zapobiec wynikającej z niego szkodzie dla środowiska do czasu rozstrzygnięcia, czy decyzje te zostały wydane zgodnie z przepisami.

Na podstawie noweli, organizacjom ekologicznym przysługiwać będzie prawo odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Także w postępowaniu sądowo-administracyjnym sąd będzie mógł, na wniosek organizacji ekologicznej, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości albo w części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ponadto proponowane zamiany obejmują m.in. następujące akty prawne:

1. W ustawie z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) wprowadzone zostanie rozróżnienie na: decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, które podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia, oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, które poprzedzone są decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, do których stosuje się art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także treść tej decyzji udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu.

W odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.

2. W ustawie z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w przypadku zmiany lasu na użytek rolny, do wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołączyć trzeba będzie załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile jego dołączenie było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.

3. W ustawie z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oprócz wprowadzenia uprawnień dla organizacji ekologicznych na skutek noweli wydłużony zostanie termin, po którym nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni a nie jak obecnie 14 dni.

Także w postępowaniu w sprawie wydania decyzji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.