Udostępnianie informacji o środowisku – rządowy projekt zmian w przepisach!

W uzasadnieniu projektu (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=939) wnioskodawca stwierdza, że wprowadzane zmiany stanowią realizację zobowiązania do dostosowania przepisów w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do regulacji UE, tak by zapewnić możliwość zwrócenia się do sądu o przyznanie środków tymczasowych, tak, aby można było zawiesić wykonanie przedsięwzięcia i zapobiec wynikającej z niego szkodzie dla środowiska do czasu rozstrzygnięcia, czy decyzje te zostały wydane zgodnie z przepisami.

Na podstawie noweli, organizacjom ekologicznym przysługiwać będzie prawo odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Także w postępowaniu sądowo-administracyjnym sąd będzie mógł, na wniosek organizacji ekologicznej, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości albo w części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ponadto proponowane zamiany obejmują m.in. następujące akty prawne:

1. W ustawie z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) wprowadzone zostanie rozróżnienie na: decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, które podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia, oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, które poprzedzone są decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, do których stosuje się art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także treść tej decyzji udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu.

W odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.

2. W ustawie z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w przypadku zmiany lasu na użytek rolny, do wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołączyć trzeba będzie załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile jego dołączenie było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.

3. W ustawie z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oprócz wprowadzenia uprawnień dla organizacji ekologicznych na skutek noweli wydłużony zostanie termin, po którym nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni a nie jak obecnie 14 dni.

Także w postępowaniu w sprawie wydania decyzji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, organ będzie musiał zawiesić postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organizacji ekologicznej służyć będzie prawo wniesienia odwołania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności