Z rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.11.2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2106) wynika, że urzędowy formularz, wykonany według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c. Nie dotyczy to wydruków komputerowych urzędowego formularza.

Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie w budynkach sądów okręgowych i sądów rejonowych, a także nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także na stronach internetowych sądów powszechnych, w formie umożliwiającej edycję jego treści.

Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4. Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę wzoru tego formularza.