Uchylono obowiązywanie załączników dotyczących układów przekazywanych wyników pomiarów ścieków i wody

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 143 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 8.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. poz. 1366; dalej: rozporządzenie) uchylono załączniki nr 2 i 3 do tego rozporządzenia, czyli określające:

  • układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane (zał. nr 2);
  • układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody (zał. nr 3).

Tym samym pozostały załączniki określające układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów:

  • emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza (nr 1);
  • hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (nr 4);
  • hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń (nr 5).
Ważne

Właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie pisemnej, a jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki pomiarów oraz inne dane można przedkładać również w formie dokumentu elektronicznego (§ 2 i 6 rozporządzenia).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności