Przedmiotowy projekt zakłada uchylanie przepisów dotyczących zamówień bagatelnych, tj. tych, których wartość zawiera się w przedziale 50 000–130 000 zł netto.

Brak innych informacji dotyczących nowelizacji pozwala przypuszczać, iż zmiany dotyczą wyłącznie uchylenia przepisów o zamówieniach bagatelnych, w związku z czym od 1.1.2021 nowe Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie w zakresie pozostałych kwestii.

Uchylenie zamówień bagatelnych oznacza, że zasadniczo procedura udzielania zamówień o wartości niższej niż 130 000 zł netto będzie niezmieniona w stosunku do obowiązującego obecnie stanu prawnego. Należy nadmienić, iż brak informacji, aby zmiany dotyczyły innych aspektów zamówień o niskiej wartości , w związku z tym obowiązek przesyłania sprawozdania będzie dotyczył również zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto.

Uchwalony projekt będzie procedowany w przyspieszonym tempie, ponieważ został uznany za pilny, co oznacza skrócenie terminów na procedowanie ustawy przez obie izby parlamentu oraz przez Prezydenta RP.

Informacje o zamówieniach powyżej 10 000 zł

Niezależnie od powyższego, w trakcie uzgodnień resortowych znajduje się inny projekt – tym razem dotyczący zmian w ustawie o finansach publicznych – który dla jednostek sektora finansów publicznych oznacza dodatkowe obowiązki w obszarze małych zamówień.

Zgodnie z proponowanym brzemieniem nowego art. 44 ust. 5 FinPubU jednostka sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 zł, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia, ze wskazaniem nazwy i adresu siedziby podmiotu – a w przypadku osób fizycznych imienia i nazwiska – z którym zawarto umowę w sprawie zamówienia oraz informację o wartości i zakresie umowy, chyba że informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana na podstawie odrębnych przepisów (czyli nie będzie konieczności dublowania treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).

Brak powyższej informacji będzie sankcjonowany, będzie stanowił naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy to nie tylko braku informacji, ale również niezamieszczenia jej w terminie oraz zamieszczenia informacji niespełniającej wymogów określonych w art. 44 ust. 5 FinPubU. Przepis ten będzie dotyczył wszystkich umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji, bez względu na wszczęcie postępowania.