Uchwały z zakresu gospodarki odpadami w okresie przejściowym

W dniu 6.9.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579; dalej: CzystGmUZm19). Ustawa wprowadziła szereg zmian w zakresie zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego ustawa uchyliła możliwość ryczałtowych rozliczeń z wykonawcą usługi odbioru (i ew. zagospodarowania odpadów komunalnych) wskazując, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, a podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych.

W zakresie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istotne znaczenia dla treści uchwał podejmowanych przez rady gmin ma wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Rada gminy ma również obowiązek określić stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zarówno w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego, jak również uchwał rady gminy, zawartych (podjętych) przed wejściem w życie CzystGmUZm19, ustawodawca w przedmiotowej ustawie przewidział okresy przejściowe, w których obowiązywać mogą reguły dotychczasowe (umowne – jak w przypadku umów; w postaci aktów prawa miejscowego – w przypadku uchwał).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 CzystGmUZm19, umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawarte przed dniem wejścia w życie CzystGmUZm20 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 CzystGmUZm19, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie CzystGmUZm19 na podstawie przepisów ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU) w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Według art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej ‒ zachowują moc uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 6j ust. 3b CzystGmU w brzmieniu dotychczasowym, w których ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ‒ za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Mając zatem na uwadze powyższe unormowania, ustawodawca nie powiązał okresu obowiązywania uchwał podjętych (wydanych) przed 6.9.2019 roku z okresem obowiązywania zawartych przed tą datą umów w sprawie zamówienia publicznego na odbiór (ew. odbiór i zagospodarowanie) odpadów komunalnych.

Ważne
W każdej sytuacji uchwały, o których mowa powyżej (np. uchwały dotyczące stawek, deklaracji itp.), muszą być dostosowane do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ‒ w nowym brzemieniu (czyli w brzmieniu nadanym przez przepisy CzystGmUZm19) ‒ w terminie do 6.9.2020 r., niezależnie od okresu obowiązywania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności