Wojewoda wniósł skargę na uchwałę rady powiatu, żądając stwierdzenia jej nieważności pod zarzutem poważnego naruszenia prawa. Chodziło o podjęcie tejże uchwały w trybie korespondencyjnym, poza sesją, a uchwały mogą być podejmowanie jedynie w trakcie trwania sesji organu, niezależnie od tego, czy odbywanych w trybie zwykłym, czy też korespondencyjnym, na co pozwala samorządowcom art. 15zzx ust. 1 KoronawirusU.

Czynności przygotowawcze zostały dopełnione. Radni zostali zawiadomieni pismem o dniu i godzinie rozpoczęcia sesji. Według przekazanych informacji miało to nastąpić 27 października o godzinie 14:00. Radni dostali też harmonogram sesji oraz dowiedzieli się o możliwości zadawania pytań. Dzień przed sesją radni dostali karty do głosowania oraz, drogą e-mailową, godzinowy harmonogram odbioru kart. W dniu sesji, od 8 rano do 13, radni oddali pracownikom starostwa wypełnione karty. Wtedy też, na godzinę przed planowanym rozpoczęciem sesji, przeliczono głosy.

Sesja zaczęła się planowo, czyli o 14:00. Z protokołu i z nagrania, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wiadomo, że wiceprzewodnicząca była na sali obrad i tam omówiła przebieg przygotowania do korespondencyjnej XXIV sesji Rady Powiatu oraz odczytała kolejne punkty porządku obrad. Następnie stwierdziła, że na podstawie odebranych kart do głosowania korespondencyjnego w sesji wzięło udział 22 radnych, czyli został spełniony wymóg prawomocności obrad. W dalszej kolejności Wiceprzewodnicząca referowała kolejne punkty porządku obrad.
Podejmowanie uchwał odbyło się w ten sposób, że wiceprzewodnicząca odczytywała tytuł uchwały, informowała o opiniach komisji oraz przedstawiała wyniki wcześniejszego głosowania korespondencyjnego, które pojawiały się również na ekranie.

Wojewoda, który zaskarżył uchwałę wysnuł wniosek, że czynności wcześniejsze (a wśród nich otwarcie kopert zawierających głosy oddane przez radnych i ich przeliczenie) należy traktować jako przygotowanie do sesji. W trakcie jej trwania wiceprzewodnicząca tylko odczytała stosowne informacje (tytuł uchwały, opinia komisji, liczba głosów), więc wojewoda wysnuł z tego wniosek, że zaskarżona uchwała (nr XXIV/161/2020) została podjęta poza sesją – w momencie przeprowadzenia czynności otwarcia kopert zawierających karty do głosowania oraz przeliczenia złożonych głosów. Przepisy wydane przy okazji walki z epidemią pozwalają na pewne odstępstwa od standardowej procedury odbywania sesji, ale nie dotyczy to sposobu podejmowania uchwał.

Sąd podzielił stanowisko wojewody. Zdaniem WSA chronologia zdarzeń oraz analiza stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że uchwała nr XXIV/161/2020 została podjęta poza sesją, w momencie przeprowadzenia czynności otwarcia kopert zawierających karty do głosowania oraz przeliczenia złożonych głosów.

Przepisy, pozwalające na korespondencyjne odbywanie sesji, nie wyłączają stosowania art. 15 ust. 1 SamPowU, który stanowi, że rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego i tylko na sesjach może podejmować ważne uchwały. Tryb obradowania niczego w tym przypadku nie zmienia. Jeżeli rada powiatu obraduje w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, to i tak ma obowiązek podejmować uchwały na sesji.