Odroczone w czasie jest wejście w życie tylko niektórych przepisów, m.in. dotyczących elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Większość poprawek senackich (było ich aż 120) miała charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Niemniej jednak (niejako „rzutem na taśmę”) wprowadzono jeszcze do ZamPublU i przyjęto ostatecznie w Sejmie kilka o doniosłości merytorycznej. Z uwagi na obszerność nowelizacji ZamPublU i jej szybki termin wejścia w życie warto zwrócić szczególną uwagę na kluczowe ostatnie zmiany merytoryczne.

SIWZ i dialog wyjątkowo w innym języku niż polski

W ostatecznym tekście nowelizacji ZamPublU znalazł się przepis, na mocy którego dopuszczono – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – sporządzanie w postępowaniu o zamówienie publiczne przez zamawiającego dokumentów (np. SIWZ) oraz dokonywanie w nim niektórych czynności (np. prowadzenie dialogu konkurencyjnego) dodatkowo w języku innym niż język polski. Musi to być jednakże jeden z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub język kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Oferta złożona po terminie jednak do zwrotu

Ostatecznie zrezygnowano z uchylenia art. 84 ust. 2 ZamPublU. Tym samym utrzymano w mocy dotychczasową regulację dotyczącą zwrotu oferty złożonej po terminie, zgodnie z którą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) o wartości mniejszej od progów unijnych – zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie,

2) o wartości równej progom unijnym lub większej – zamawiający najpierw niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania zwraca ją.

Jednocześnie z przedmiotową zmianą usunięto planowaną nową przesłankę odrzucenia oferty ze względu na jej złożenie po terminie. Uznano, że dotychczasowa regulacja zapewniała większą sprawność postępowania i wskazywała precyzyjnie sposób „traktowania” ofert wniesionych po terminie.

Utrzymanie obowiązku podania przed otwarciem ofert kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Pozytywnym aspektem przyjętych poprawek senackich jest utrzymanie obowiązku zamawiającego w postaci podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dzięki temu wykonawcy, którzy stawiają się na otwarcie ofert, dowiadują się od razu o tej kwocie, a nie dopiero potem ze strony internetowej. Pierwotnie bowiem, dodając w nowelizacji ZamPublU regulację nakazującą zamawiającemu niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej m.in. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wyeliminowano zasadę podawania tej kwoty przed otwarciem ofert.

Odrzucenie oferty, gdy zawiera błąd w obliczeniu kosztu

Ostatecznie uznano, przyjmując poprawkę Senatu, że błąd w obliczeniu kosztu powinien stanowić przesłankę odrzucenia oferty, analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku błędu w obliczeniu ceny. Ma to związek z wymienionym wprost w ZamPublU – jako jedno z kryteriów oceny ofert – kryterium kosztu.

Okoliczności uzasadniające podanie stałej ceny lub kosztu

Doprecyzowaniu merytorycznemu uległ nowy art. 91 ust. 2b ZamPublU, przez wskazanie, że zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt wtedy, gdy przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określają stałą cenę lub koszt. Wówczas można wybrać najkorzystniejszą ofertę wyłącznie w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena. Taka sytuacja pozwala bowiem na oszacowanie relacji jakości do ceny na podstawie czynników innych niż sama cena lub wynagrodzenie.

Środki ochrony prawnej

Sejm przyjął także poprawkę mającą na celu doprecyzowanie katalogu czynności, od których przysługuje odwołanie do Prezesa KIO, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego rozszerzono możliwość zaskarżenia także opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.