Uchwalona nowelizacja (procedowana w trybie pilnym) ma także zacząć obowiązywać z dniem 1.1.2021 r., ale zanim to nastąpi musi przejść jeszcze dalszą ścieżkę legislacyjną, tj. musi ją jeszcze rozpatrzyć Senat, podpisać Prezydent RP, a na koniec wymagane jest ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja, zważywszy na tryb pilny jej procedowania, od razu została przekazana do Senatu (druk senacki nr 274).

Dla uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających i wykonawców) kluczowe znaczenie mają przewidziane w nowelizacji zmiany polegające w szczególności na:

  1. uchyleniu przepisów dotyczących zamówień bagatelnych (tj. art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP), 
  2. zrezygnowaniu z wprowadzania obowiązku składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 3 PZP (tj. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia) przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, 
  3. uszczegółowieniu reguł udzielania zamówień w nowym trybie podstawowym w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych w tzw. wariantach II i III (art.  275 pkt 2 i 3 PZP i dalsze z nimi związane).