Spod stosowania przepisów Pzp wyłączone zostają zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza od progów unijnych (dodany w art. 4 nowy pkt 8a).

Poza tym zamawiający nie będą obowiązani do stosowania Pzp na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, do wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych (dodany w art. 4 Pzp nowy pkt 8b).

Niezmiernie oczekiwaną przez środowiska „kulturalne” zmianę stanowi rozwiązanie przewidziane w art. 8 (dodano ust. 4) Pzp. Umożliwia on wyłączenie jawności, o ile jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, wobec: danych osobowych (gdy zamówienie jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b), a także wobec wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c, ale tylko w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Chodzi o sytuacje, gdy wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że wymienione dane nie mogą być udostępniane.