Uchwała zmieniająca budżet nie może być wewnętrznie sprzeczna – uchwała RIO

Izba weryfikując postanowienia wskazanej uchwały uznała, że wójt gminy naruszył przepisy art. 33 ust. 1 FinPubU. Dla przypomnienia z treści tej regulacji prawnej wynika, że: Gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Z pozoru przepis ten jest ogólny, lecz w praktyce budżetowej odgrywa istotną rolę. We wskazanej uchwale regionalnej izby obrachunkowej stwierdzono bowiem naruszenie ww. regulacji wskutek tego, że w zarządzeniu wójta były rozbieżności w zakresie wydatków majątkowych podawanych w treści normatywnego zarządzenia, a treścią załącznika do tego zarządzenia. Wydatki majątkowe zostały zaś dookreślone w art. 236 ust. 4 FinPubU, gdzie postanowiono, że:

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W pisemnych motywach podjętej uchwały regionalna izba obrachunkowa uznała, że tego typu rozbieżności w uchwale budżetowej naruszają postanowienia art. 33 ust. 1 FinPubU oraz dodatkowo art. 61 ust. 1 SamGminU. Z tej ostatniej regulacji wynika zaś, że: Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

Doniosłość ww. zasady jawności jest często akcentowana w orzecznictwie sądowym. Wskazuje się w nim, że zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi. Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.1.2013 r., I OSK 2508/12).

W każdym bądź razie, we wspomnianej na wstępie uchwale kolegium RIO podkreślono, że przyjęcie rozbieżnych zapisów w zakresie wydatków budżetu (w tym majątkowych) w treści normatywnej zarządzenia i w załączniku do tego zarządzenia zmieniającego budżet – jest naruszeniem zasady jawności gospodarki finansowej gminy. Odpowiedzialnym za to naruszenie jest wójt, który dokonał zmiany w zakresie wydatków budżetu gminy. Warto jednak dodać, że równie dobrze odpowiedzialna za naruszenie ww. zasady mogłaby rada gminy, która również dokonuje wiele zmian uchwał budżetowych.

Podsumowując, organy jednostek samorządu terytorialnego przy zmianie uchwały budżetowej muszą bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących gospodarki finansowej. Nie wystarczy więc podanie właściwych danych w samej treści normatywnej zarządzenia, czy uchwały, bowiem dane te muszą być spójne z danymi wynikającymi z załączników do tego zarządzenia, czy uchwały. Brak zachowania tych reguł będzie skutkował z dużym prawdopodobieństwem adekwatną interwencją ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. 

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności