W kontekście wskazanej problematyki przytoczyć warto w pierwszej kolejności art. 21 ust. 1 pkt 2 OchrLokU, z którego m.in. wynika, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Z kolei w ust. 3 ustawodawca doprecyzował, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z 27.4.2022 r. (Nr PN-II.4131.2.129.2022), które ukazało się w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego 5.5.2022 r. (źródło: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl). W rozstrzygnięciu tym organ nadzoru wskazał w szczególności, że: Tymczasem Rada Miejska w (…..) w § 5 i § 6 uchwały wprowadziła regulacje dotyczące najmu lokali usługowych, miejsc parkingowych i garażowych określając wysokość stawek czynszowych za te lokale oraz określiła szczegółowe zasady wynajmowania i sprzedaży tych lokali (§ 7 i 8 załącznika).

Na kanwie ww. zapisu organ nadzoru wskazał m.in., że kwestie te powinny stanowić przedmiot odrębnej regulacji wydanej na podstawie przepisów GospNierU oraz przepisów ustrojowych, w szczególności art. 18 ust 9a SamGminU, który umożliwia organowi stanowiącemu określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Jak podkreślono, rada gminy w ramach upoważnienia wynikającego z OchrLokU, była umocowana do określenia regulaminu, który co do zasady powinien zawierać wyłącznie postanowienia odnoszące się do lokali mieszkalnych służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych będących w zasobie gminy.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ujmować zapisów dotyczących innego typu lokalu samorządowych, w tym usługowych. Takie zapisy powinny znaleźć się w innym akcie normatywnym rady gminy.