W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

I tak, z art. 6n CzystGmU wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 2 CzystGmU :

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Lublinie z 8.3.2022 r. (835.46.2022https://edziennik.lublin.uw.gov.pl).

We wskazanym orzeczeniu zakwestionowano zapisy przewidujący:

„W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza (……) nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana”.

Opierając się o ten zapis, organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że wspomniane pouczenie narusza ww. art. 6m ust. 2 CzystGmU, bowiem jak wynika z tej regulacji, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Jak podkreślono, w tym kontekście nie ma znaczenia, że obowiązuje system opłacania kwartalnego opłaty (z dołu) w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe. Nadto, podano, że gdy zmiana nastąpi np. w ostatnim miesiącu danego kwartału, to tylko za ten miesiąc właściciel nieruchomości poniesie ją w zmienionej wysokości, a za poprzednie miesiące danego kwartału w wysokości obowiązującej przed zmianą.

Podsumowując, należy uznać, że rozstrzygnięcie nadzorcze jest uzasadnione prawnie. Nie ma możliwości wprowadzenia zapisu w deklaracji na odpady komunalne, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana.