W kontekście podanej problematyki na uwagę w pierwszej kolejności zasługują stosowne regulacje PlanZagospU, która w art. 37a stanowi m.in., że rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W odniesieniu do szyldów w uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego.

Szczególne znaczenie w kontekście podanej problematyki mają przepisy art. 43 ust. 1 DrPublU. Wskazany przepis określa minimalne odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni (w zależności od rodzaju drogi) obiektów budowlanych przy drogach oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam umieszczonych przy drogach poza obszarami zabudowanymi, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy, gdzie minimalna odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni np. dla drogi gminnej wynosi: w terenie zabudowy – 6m, poza terenem zabudowy – 15m.

W kontekście powyższego warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 6.6.2022 r. (Nr SPN.III.4130.22.2022), w którym organ nadzoru ustalił, że: Tymczasem w uchwale określono minimalne odległości sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych od zewnętrznej krawędzi jezdni niezgodnie z art. 43 DrPubU np. w § 15 ust. 4 pkt 1 lit. d uchwały określono odległość reklam wyborczych na 5,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni (nie podając rodzaju drogi). A zatem uchwała stoi w sprzeczności z ograniczeniami wynikającymi z u.d.p. Należy podkreślić, że określenie mniejszych niż wymagane odległości może wpłynąć na kwestię ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ubocznie podano, że w myśl art. 7 Konst, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, to w świetle brzmienia art. 37a PlanZagospU, nie było podstaw prawnych do ustalenia odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni, podczas gdy powyższe zostało uregulowane we wspomnianej ustawie.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw aby rada gminy określała w lokalnych przepisach usytuowanie obiektów reklamowych i to w sposób sprzeczny z przepisami rangi ustawowej.