Z informacji udostępnionych na stronach rządowych wynika m.in., że rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w ogłoszonej 25.2.2021 r. Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (Uchwała nr 27 Rady Ministrów z 16.2.2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030, M.P. poz. 218) ma umożliwić takim osobom niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Pokreślono, że na wsparcie osób niepełnosprawnych rząd przeznacza coraz więcej środków. W 2020 r. było to ok. 27 mld zł, o ponad 12 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r., kiedy wsparcie wyniosło ok. 15 mld zł.

Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje m.in.:

 • reformę systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji;
 • przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans takich osób;
 • wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej;
 • rozwój mieszkalnictwa wspomaganego;
 • rozwój edukacji włączającej;
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
 • opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych;
 • wdrożenie zatrudniania wspomaganego;
 • ograniczanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej;
 • modyfikację systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności;
 • modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 • wdrożenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni publicznej.
Ważne

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii będzie można wykorzystywać także środki z UE. Za koordynację prac związanych z realizacją Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Strategia uwzględnia postulaty środowiska osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dokument zaopiniowała Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polska Rada Języka Migowego, a także liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.