Uchwała w sprawie sieci przedszkoli w przypadku jednego przedszkola

W uchwale w sprawie sieci przedszkoli nie wpisuje się ulic należących do obwodu przedszkola.

W pierwszej kolejności należy tu przywołać art. 39 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej: PrOśw). Zgodnie z tą regulacją rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy.

Z kolei uchwała w sprawie sieci przedszkoli jest podejmowana na podstawie art. 32 ust. 1 PrOśw, zgodnie z którym rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przepis ten nie wskazuje zatem na konieczność wpisania do uchwały granic obwodów, a dzieje się tak z tej przyczyny, że dla przedszkoli obwodów się nie ustala. Wynika to z kolei z treści art. 88 ust. 2 PrOśw, zgodnie z którym akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionych w ust. 1, czyli typu, nazwy i siedziby, określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne.

W przedszkolu nie realizuje się oczywiście obowiązku szkolnego, zatem przedszkola nie mają obwodów. Uchwała w sprawie sieci przedszkoli musi natomiast spełniać wymogi z art. 32 ust. 3 PrOśw, zgodnie z którym sieć publicznych przedszkoli powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1 PrOśw (realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego), zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, nie powinna przekraczać 3 km.

Tak więc zadaniem gminy jest takie ustalenie siedzib przedszkoli, aby droga dziecka do najbliższego przedszkola nie przekraczała 3 km. W uchwale nie wskazuje się jednak konkretnych ulic przypisanych do przedszkola. Podjęcie uchwały w sprawie sieci przedszkoli jest jednak obowiązkowe, zatem jeżeli zatem w gminie jest jedno przedszkole, to uchwała nadal musi obowiązywać i wskazywać właśnie to przedszkole. Określa się w niej jednak tylko adres przedszkola, czyli jego siedzibę.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności