Uchwała w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji musi precyzyjnie wskazywać granice tego obszaru

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje RewitalizacjaU, w której art. 8 postanowiono, po pierwsze, że w przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Po drugie, w przypadku gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z inicjatywy rady gminy, powierza ona wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały.

W związku z ww. przepisem pozostaje art. 11 ust. 4‒5 RewitalizacjaU, z których wynika m.in., że załącznikiem do uchwały, o której mowa w art. 8, jest mapa w skali co najmniej 1:5000, sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku ‒ z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej, w rozumieniu PrGeodKart, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Nadto, w uchwale, o której mowa w art. 8, rada gminy może ustanowić:

1) na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji;

2) na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 PlanZagospU, dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, (…).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 16.3.2022 r. (IFIII.4131.1.9.2022, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym 18.3.br.; http://dzienniki.slask.eu).

W toku analizy stwierdzono m.in.: Analizując uchwałę (…..) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, organ nadzoru zauważył, że została ona podjęta naruszeniem wskazanych przepisów. Na wstępie należy zauważyć, że załącznik nr 1 do uchwały Nr (…..) nie spełnia wymogów art. 11 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, nie odpowiada bowiem ani wymogom mapy zasadniczej ani ewidencyjnej. Rażące naruszenie prawa stanowi także brak wskazania na przedmiotowym załączniku graficznym granic obszaru zdegradowanego, a jedynie obszaru rewitalizacji. Na załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/511/2022, nie rozróżniono tych obszarów oraz nie naniesiono legendy wyjaśniającej zastosowane oznaczenie graficzne.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest uzasadnione. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy musi być precyzyjna i kompletna. Braki w zakresie wskazania na załączniku graficznym granic ww. obszarów stanowią o naruszeniu prawa. Obszary te powinny być także rozróżnione na wspomnianym załączniku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności