Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje prawne art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU oraz art. 3 i art. 5 UłatwHandRolDomU.

Z pierwszej regulacji wynika, że na podstawie niniejszej ustawy (SamGminU) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W drugiej grupie przepisów podano zaś, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nadto, rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 20.6.2022 r. (NR NPII.4131.1.177.2022.3), w którym organ nadzoru zakwestionował zapis:

Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na miejscu do handlu zobowiązane są do stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy.

W kontekście ww. zapisu organ nadzoru zwrócił uwagę m.in. na fakt, że działając na podstawie przepisu art. 5 UłatwHandRolDomU, rada gminy uprawniona jest wyłącznie do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. W żaden sposób nie można wywieść z przytoczonej wyżej normy kompetencyjnej upoważnienia dla rady do udzielania wójtowi gminy kompetencji (oraz dalszej jej subdelegacji) do wydawania wiążących „zarządzeń” i „postanowień” osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną w wyznaczonym miejscu. Wyżej wymieniona norma kompetencyjna nie upoważnia również rady do nakładania obowiązku stosowania się do tak wydawanych „zarządzeń”, czy „postanowień”. Nadto należy wskazać, iż delegacji burmistrza do upoważnienia innych podmiotów do wydawania „zarządzeń” i „postanowień” nie można wywodzić z treści art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, z którego wynika jedynie, że do zadań wójta (burmistrza) należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Na podstawie tego przepisu organ wykonawczy posiada kompetencję do wyboru osoby (podmiotu) zarządzającego takim miejscem. Nie oznacza to jednak, że na tej podstawie burmistrz upoważnia zarządcę do wydawania wiążących „zarządzeń” czy „postanowień” użytkownikom takiego obiektu.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu dla rolników ujmować zapisów zobowiązujących rolników do stosowania się do postanowień/zarządzeń wydawanych przez osoby upoważnione przez wójta.

Źródło: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl.