Uchwała w sprawie miejsc dla rolników do prowadzenia handlu na terenie gminy

Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje prawne art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU oraz art. 3 i art. 5 UłatwHandRolDomU.

Z pierwszej regulacji wynika, że na podstawie niniejszej ustawy (SamGminU) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W drugiej grupie przepisów podano zaś, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nadto, rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 20.6.2022 r. (NR NPII.4131.1.177.2022.3), w którym organ nadzoru zakwestionował zapis:

Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na miejscu do handlu zobowiązane są do stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy.

W kontekście ww. zapisu organ nadzoru zwrócił uwagę m.in. na fakt, że działając na podstawie przepisu art. 5 UłatwHandRolDomU, rada gminy uprawniona jest wyłącznie do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. W żaden sposób nie można wywieść z przytoczonej wyżej normy kompetencyjnej upoważnienia dla rady do udzielania wójtowi gminy kompetencji (oraz dalszej jej subdelegacji) do wydawania wiążących "zarządzeń" i "postanowień" osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną w wyznaczonym miejscu. Wyżej wymieniona norma kompetencyjna nie upoważnia również rady do nakładania obowiązku stosowania się do tak wydawanych "zarządzeń", czy "postanowień". Nadto należy wskazać, iż delegacji burmistrza do upoważnienia innych podmiotów do wydawania "zarządzeń" i "postanowień" nie można wywodzić z treści art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, z którego wynika jedynie, że do zadań wójta (burmistrza) należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Na podstawie tego przepisu organ wykonawczy posiada kompetencję do wyboru osoby (podmiotu) zarządzającego takim miejscem. Nie oznacza to jednak, że na tej podstawie burmistrz upoważnia zarządcę do wydawania wiążących "zarządzeń" czy "postanowień" użytkownikom takiego obiektu.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu dla rolników ujmować zapisów zobowiązujących rolników do stosowania się do postanowień/zarządzeń wydawanych przez osoby upoważnione przez wójta.

Źródło: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności