Uchwała w sprawie dotowania sportu musi być precyzyjna

Warto wspomnieć, że podana wyżej uchwała rady gminy została podjęta m.in. na podstawie art. 27 i art. 28 SportU.

Z podanego art. 27 SportU wynika, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych.

Z kolei, w art. 28 SportU postanowiono, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 SportU, z zastosowaniem przepisów FinPubU w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie zaś z ust. 2 – dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 SportU, i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

W oparciu o ww. regulacje prawne rada gminy powinna w sposób kompletny i wyczerpujący określić tryb finansowania sportu – poprzez dotacje, gdyż jest to jej wyłączna kompetencja. Zatem w uchwale winny zostać wskazane m.in. wszystkie kryteria, jakimi będzie kierował się organ wykonawczy dokonując oceny ofert.

Ważne

Na kanwie ww. regulacji prawnych organ nadzoru w podanym wyżej rozstrzygnięciu zakwestionował zapisy uchwały dotacyjnej m.in. z przyczyn:

  1. nieokreślenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu sportu przez kluby sportowe,
  2. otwartego katalogu kryteriów oceny ofert złożonych przez klubu sportowe,
  3. możliwości wezwania klubu sportowego w każdym czasie do złożenia sprawozdania częściowego.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała, że wskutek ww. wadliwie sformułowanych zapisów, doszło do naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 SamGminU w zw. z art. 27 ust. 2 SportU.

Finalnie m.in. z przywołanych ww. przyczyn została stwierdzona w całości nieważność uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Rada gminy powinna właściwie zredagować uchwałę w sprawie dotowania klubów sportowych wykazując się precyzją legislacyjną.

Źródło: https://bip.rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności