Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło uchwały rady gminy w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Rada gminy podjęła wskazaną uchwałę na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 60 OpDzieciU.

Z ww. regulacji prawnej wynika po pierwsze, że podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 OpDzieciU, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 OpDzieciU, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna, dotację celową z budżetu gminy. Po drugie, wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Po trzecie, w uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy, niż gmina przyznająca dotację.

Na kanwie ww. regulacji prawnych w podanym wyżej rozstrzygnięciu nadzorczym podano, że rada gminy w sposób nieistotny naruszyła wskazane przepisy OpDzieciU. Chodziło o to, że uchwała nie zawierała wystarczających zapisów pod względem wniosku o dotację i rozliczenia dotacji. W uchwale zawarto jedynie ogólne zapisy, że dotacja jest udzielana na wniosek, oraz że podmiot prowadzący klub dziecięcy składa roczne rozliczenie dotacji.

Zdaniem organu nadzoru rada gminy (…) nie wypełniła należycie delegacji ustawowej wynikającej z wyżej powołanego przepisu, bowiem w badanej uchwale zaniechano określenia, jakie elementy powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji oraz odstąpiono od sprecyzowania, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów nastąpi rozliczenie dotacji.

W dalszej części uzasadnienia organ nadzoru dodał, że zaniechanie uregulowania w badanej uchwale powyższej materii, pozostaje nie tylko w sprzeczności z ww. przepisem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również narusza zasady prawidłowej legislacji określone § 119 ust. 1 w związku z § 143 TechPrawodR, zgodnie z którym na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jeden akt prawa miejscowego, który wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Z powyższego wynika przede wszystkim nakaz wyczerpującego, a nie fragmentarycznego normowania sprawy objętej danym upoważnieniem (por. wyrok WSA we Wrocławiu, III SA/Wr 628/14).

Finalnie wskazano, że zachodzi konieczność uzupełnienia postanowień badanej uchwały w podanym wyżej zakresie przedmiotowym. Z uwagi jednakże na to, że rada gminy ma możliwość podjęcia stosownej uchwały uszczegóławiając zasady składania wniosku i rozliczania ww. dotacji, regionalna izba obrachunkowa uznała, że powyższa nieprawidłowość stanowi nieistotne naruszenie prawa.

Podsumowując, rozstrzygniecie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być uzasadnione. Rada gminy w ramach upoważnienia ustawowego z art. 60 ust. 2 OpDzieciU powinna w kompletny sposób określić elementy wniosku o dotację oraz określić elementy składowe rozliczenia dotacji.

Źródło: http://bip.gdansk.rio.gov.pl