Warto przypomnieć o normatywnych podstawach tej uchwały, wśród których na uwagę zasługuje art. 5a SamGminU. Z tego artykułu m.in. wynika, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 7. Nadto – szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Z punktu widzenia podanego rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie ma jednak treść art. 5a ust. 7 SamGminU, który określa upoważnienie ustawowe dla rady gminy w zakresie tworzenia uchwały w sprawie wymagań dla budżetu obywatelskiego

Właśnie na kanwie tej regulacji wojewoda uznał nielegalność m.in. zapisów przewidujących:

1) obowiązek spełnienia przez zadania wybierane w ramach budżetu obywatelskiego warunku ogólnodostępności,

2) brak generowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadania.

Zdaniem wojewody ww. zapisy są niejasne i nieprecyzyjne. Jak podano: Posłużenie się przez uchwałodawcę nieostrymi zwrotami takimi jak: „warunek ogólnodostępności” oraz „kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadania” prowadzi do uznaniowości przy ocenie zaistnienia tak ustalonych wymogów przez stosującego uchwałę. W bliżej niesprecyzowanych pojęciach mieścić się może bowiem szereg
różnorodnych stanów faktycznych, a decyzja w przedmiocie zaistnienia lub braku spełnienia
 warunku, należeć będzie do podmiotu dokonującego oceny. W istocie przepis § 4 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały prowadzi zatem do nieuprawnionej subdelegacji kompetencji przyznanej ustawowo Radzie na ten podmiot i w sposób istotny narusza przepis art. 5a ust. 7 ustawy.

Wskazane ustalenia są istotne także z punktu widzenia gospodarki finansowej gminy, bowiem wprowadzając różne warunki, kształtuje możliwości wydatkowania środków w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców gminy. Rada gminy uchwalając „zasady” tego budżetu nie może jednak wprowadzać zapisów niezgodnych z prawem, a takimi są m.in. warunki które zakwestionował wojewoda. 

Źródło: https://suw.bip.gov.pl