Uchwała rady miasta w sprawie programu ograniczenia emisji

Z punktu widzenia programów ochrony środowiska punktem wyjścia są regulacje PrOchrŚrod.

Na uwagę zasługują w tym względzie przepisy zgrupowane w art. 403 ust. 4‒6, z których treści m.in., że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nadto, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Lublinie z 14.6.2022 r. (Nr 841.69.2022), w którym tym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapisy, że podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta między wnioskodawcą a miastem, elementy konstrukcyjne umowy dotacyjnej oraz wzór umowy.

Organ nadzoru wskazał m.in., że ww. regulacje wykraczają poza zakres przyznanej radzie delegacji określonej w art. 403 ust. 5 PrOchrŚrod. Zakres przytoczonej delegacji nie daje podstaw prawnych do regulowania w uchwale kwestii związanych z umową. Normy prawne określone w art. 403 ust. 5 i ust. 6 PrOchrŚrod nie upoważniają organu stanowiącego do regulowania kwestii związanych z zawieraniem umowy na udzielenie dotacji, a w szczególności nie dają podstaw do określania jej wzoru. Czynności związane z umową na udzielenie dotacji należą do kompetencji organu wykonawczego, z wykorzystaniem regulacji, o których mowa w art. 250 FinPubU. Dla przypomnienia, z ww. przepisu wynika, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby w sprawie programu ograniczenia emisji zawierać zapisy dotyczące umowy dotacji.

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności