Punktem wyjścia w analizie sygnalizowanej problematyki są regulacje PomWydMieszkU.

Na szczególną uwagę zasługuje art. 8 ust. 1 gdzie postanowiono, że:

1. Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) zasady przeprowadzania naboru wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1, w tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej, o której mowa w art. 11 ust. 2, dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 7a;

2) maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

W podanym wyżej przepisie chodzi o wnioski, o których mowa w art. 11 gdzie m.in. postanowiono:

1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy:

1) najmu mieszkań – chyba, że wszystkie z nich są mieszkaniami, o których mowa w art. 7 ust. 2, wynajętymi przez tę gminę;

2) podnajmu mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2 – w przypadku ich wynajęcia przez tę gminę.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 9.5.2022 r. (Nr PN.4131.228.2022). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował zapisy o treści:

4. Osoby wpisane na listę najemców przed zawarciem umowy najmu zobowiązane będą do:
1) wykazania, że średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego;

2) złożyć oświadczenie (najemca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości.

(…)

§ 5 2. Osoby wpisane na listę najemców przed zawarciem umowy najmu będą zobowiązane do wpłaty obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Organ nadzoru wskazał m.in., że ww. zapisy uchwały nie stanowią ani zasad, ani kryteriów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, lecz określają obowiązki osób wpisanych już na listę najemców, które muszą osoby te spełnić przed zwarciem umowy najmu.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może regulować materii, do której nie ma ustawowego upoważnienia. Uprawnienie rady gminy ogranicza się do określenia zasadniczo zasad naboru wniosków o najem z dofinansowaniem.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl.