Uchwała rady gminy w sprawie zasad naboru wniosków o najem lokali

Punktem wyjścia w analizie sygnalizowanej problematyki są regulacje PomWydMieszkU.

Na szczególną uwagę zasługuje art. 8 ust. 1 gdzie postanowiono, że:

1. Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) zasady przeprowadzania naboru wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1, w tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej, o której mowa w art. 11 ust. 2, dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 7a;

2) maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

W podanym wyżej przepisie chodzi o wnioski, o których mowa w art. 11 gdzie m.in. postanowiono:

1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy:

1) najmu mieszkań - chyba, że wszystkie z nich są mieszkaniami, o których mowa w art. 7 ust. 2, wynajętymi przez tę gminę;

2) podnajmu mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2 – w przypadku ich wynajęcia przez tę gminę.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 9.5.2022 r. (Nr PN.4131.228.2022). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował zapisy o treści:

4. Osoby wpisane na listę najemców przed zawarciem umowy najmu zobowiązane będą do:
1) wykazania, że średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego;

2) złożyć oświadczenie (najemca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości.

(…)

§ 5 2. Osoby wpisane na listę najemców przed zawarciem umowy najmu będą zobowiązane do wpłaty obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Organ nadzoru wskazał m.in., że ww. zapisy uchwały nie stanowią ani zasad, ani kryteriów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, lecz określają obowiązki osób wpisanych już na listę najemców, które muszą osoby te spełnić przed zwarciem umowy najmu.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może regulować materii, do której nie ma ustawowego upoważnienia. Uprawnienie rady gminy ogranicza się do określenia zasadniczo zasad naboru wniosków o najem z dofinansowaniem.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności