Uchwała rady gminy w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy nie jest aktem prawa miejscowego i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności warto odnotować, że uchwała w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy jest podejmowana na podstawie specjalnego upoważnienia ustawowego z art. 12 ust. 5 PomocUkrainaU. Z podanej regulacji wynika zaś, że zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podlaskiego z 21.4.2022 r. (Nr NK-II.4131.62.2022; https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl). We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionowano zapisy o treści: Rada Gminy w § 4 powyższej uchwały postanowiła, że uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

W analizie prawnej organ nadzoru stwierdził m.in., że taki zabieg legislacyjny jest prawnie niedopuszczalny ze względu na charakter norm prawnych zawartych w przedmiotowej uchwale. Dalej podkreślono, że zgodnie z art. 4 ust. 1 AktyNormU, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W ust. 2 ww. przepisu wskazano ponadto, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Organ nadzoru podkreślił nadto, że zgodnie z art. 13 pkt 2 AktyNormU, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego. Kwalifikacja danego aktu do aktów prawa powszechnie obowiązującego musi być przeprowadzona przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Tego rodzaju akt musi zawsze zawierać się w granicach upoważnienia ustawowego (art. 94 Konst). Jak zaznaczono, z samego faktu podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie można jeszcze wywodzić, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Jedynie charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów mają przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu, jako aktu prawa miejscowego. Finalnie stwierdzono, że przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, co powoduje, iż nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 13 pkt 2 AktyNormU. Jednoczenie zasygnalizowano, że uchwała ta powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy wprowadzać zapisów wskazujących na status aktu prawa miejscowego i publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Źródło: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności