W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje zawarte w CzystGmU.

Z art. 6n tej ustawy wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 2 CzystGmU, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Poznaniu z 25.5.2022 r. (Nr 15/764/2022), w której zakwestionowano zapis przewidujący: Część G wzoru deklaracji Rada Miejska w (…) opatrzyła tytułem „Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku”.

Organ nadzoru wskazał m.in., że użycie sformułowania „wykorzystywane jedynie przez część roku” w odniesieniu do ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe narusza art. 6i ust. 1 pkt 3 CzystGmU. Z przepisu tego wynika bowiem, że w odniesieniu do tego typu nieruchomości obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Ponadto organ nadzoru wskazał, że zakres przedmiotowy ww. opłaty określony został w art. 6j ust. 3b CzystGmU w następujący sposób: „W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby rada gminy modyfikowała obowiązek ponoszenia opłaty – w stosunku do nieruchomości wykorzystywanej – jedynie przez część roku, bowiem ustawodawca stanowi o całym roku.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl.