Uchwała rady gminy w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje CzystGmU, w której na uwagę zasługują szczególnie regulacje zgrupowane w art. 6r ust. 3. Zgodnie z nimi rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z dalszych przepisów zawarty w art. 6r wynika nadto, że projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na kanwie ww. regulacji prawnych warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.6.2022 r. (Nr PN.4131.264.2022, opubl.13.6.2022 r.).

W ww. rozstrzygnięciu tym organ nadzoru m.in. zakwestionował zapisy w § 2:

- ust. 4 uchwały: transport odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek, właściciele nieruchomości zamieszkiwanych zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt;

- ust. 6 uchwały: odpady powinny być odbierane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Na kanwie ww. przepisów organ nadzoru wskazał, że z przepisów CzystGmU, nie wynika kompetencja rady gminy do rozstrzygania w przedmiotowej uchwale o:

  • sposobie i kosztach transportu odpadów do PSZOK przez właścicieli nieruchomości,
  • sposobie selektywnej zbiórki odpadów,
  • sposobie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, czy też utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym.

Finalnie stwierdzono, że te zapisy zostały przyjęte bez podstawy prawnej, czyli nielegalnie.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wykraczać poza przyznane upoważnienie ustawowe w zakresie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności