W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują m.in. regulacje RewitalizacjaU, gdzie zgodnie z art. 2 ust. 1 rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.

Z punktu widzenia podanej problematyki na szczególną uwagę zasługują przepisy zgrupowane w art. 6 RewitalizacjaU, w których postanowiono m.in., że konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta. O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy, co najmniej poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formami konsultacji społecznych są:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 2.6.2022 r. (Nr WNP-P.4131.16.2022),w którym organ nadzoru wskazał m.in., że w RewitalizacjaU konsultacje społeczne są jedną z dwóch podstawowych – obok komitetu rewitalizacji – form partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji. Dodano, że wskazany przepis w sposób kompleksowy określa zasady i tryby przeprowadzania konsultacji i nie zawiera żadnego upoważnienia, na podstawie którego rada gminy mogłaby, działając w formie uchwały, ustalić czy dookreślić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Rada Gminy, podejmując uchwałę, nie może powoływać się na treść art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ przepisy RewitalizacjaU dotyczące konsultacji społecznych, są przepisami szczególnymi, wykluczającymi możliwość rzeprowadzania konsultacji „rewitalizacyjnych” na zasadach ogólnych.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może ingerować w uprawnienia ustawowe wójta związane z przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie.

Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl.