Uchwała rady gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych

Rada gminy ma wiele powinności związanych ze stanowieniem przepisów dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jeden z obowiązków został określony w art. 6r ust. 3 CzystGmU. 

Opisana problematyka ma związek z właściwą realizacją przez radę gminy upoważnienia ustawowego ze wspomnianego art. 6r ust. 3 CzystGmU.  Z jego treści wynika, że: 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rada gminy podejmując uchwałę w podanym zakresie przedmiotowym powinna więc w pełni zrealizować wskazane upoważnienie ustawowege. Do takich wniosków prowadzi także analiza rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.8.2021 r., Nr 105/2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 5.8.2021 r., poz. 3987). W orzeczeniu tym stwierdzono nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

Z uzasadnienia ww. uchwały wynika w szczególności, że:

Zatem, jak wynika z przywołanych wyżej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 tejże ustawy, obowiązkowo muszą zostać uregulowane trzy elementy: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Dalej podano także, że: 

Określenie powyższych kwestii stanowi niezbędne minimum, które musi zostać ujęte w przedmiotowej uchwale. Brak któregokolwiek z nich oznacza niewypełnienie przez przedmiotową uchwałę zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym, co skutkuje istotnym naruszeniem prawa i koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały.

Ważne

Warto wspomnieć, że jednym z argumentów, które przesądziły o stwierdzeniu nieważności ww. uchwały było zaniechanie określenia w ww. uchwale częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W tym zakresie, organ nadzoru zaakcentował, że rada gminy nie uregulowała ww. problematyki w uchwale, do czego była zobowiązana na mocy ww. art. 6r ust. 3 CzystGmU. Stanowi to w ocenie organu nadzoru rażące naruszenie wskazanej regulacji prawnej. W konsekwencji nie wypełniono delegacji ustawowej, do czego była zobowiązana rada gminy.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze jest prawnie uzasadnione, a  wojewoda jest organem nadzoru właściwym do badania legalności uchwały rady gminy. W podanych okolicznościach wada uchwały jest na tyle istotna, że musiało to skutkować orzeczeniem jej nieważności.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności