W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1538).

I tak, wstępnie warto przytoczyć treść art. 7 ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 ww. ustawy, z której wynika, że rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust. 1, lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym mowa w ust. 1. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto, uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej określa:

1) rodzaj inwestycji;

2) granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową;

3) minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań;

4) minimalną i maksymalną liczbę mieszkań;

5) określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usługową;

6) zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

7) powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu;

8) charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie:

9) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową;

10) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1;

11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona;

12) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.7.2022 r. (Nr PN.4131.292.2022, opubl. w dzienniku urzędowym 15 lipca br.), w którym zwrócono również uwagę na art. 25 ust. 1‒2 ww. ustawy, z którego wynika, że uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w uchwale. W dalszej części podano, że: (….) w treści uchwały brakuje informacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W związku z czym należy uznać, iż Rada Miejska w (….) nie wyczerpała zakresu przedmiotowego, przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w uchwale, co stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem jej nieważności. Finalnie organ nadzoru stwierdził nieważność w całości uchwały rady gminy.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej nie może pomijać ustawowego elementu w postaci informacji że nie narusza ona prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/actbymonths.