Podstawami prawnymi wskazanej uchwały były przepisy SamGminU oraz FinPubU. W pierwszej z ustaw wskazano przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 SamGminU, gdzie postanowiono, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Taką sprawą jest m.in. ta określona przez art. 59a FinPubU. Z jego treści wynika, że:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Organ nadzoru uznał, że ww. uchwała narusza przepisy art. 7 ust. 3 i ust. 3a PostPomPubU. Z podanych regulacji prawnych wynika zaś, że projekt programu pomocowego, przewidujący udzielanie pomocy de minimis, podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Ponadto, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W analizie prawnej ustalono, że projektu uchwały (w sprawie niedochodzenia ww. kwot) nie zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w zakresie programu pomocowego, zawartego w przepisach badanej uchwały. Zaniechanie zgłoszenia uprawnionemu organowi projektu uchwały, w którym przewiduje się udzielenie pomocy de minimis, stanowi istotne naruszenie przepisów wskazanej wyżej PostPomPubU. Uzupełniająco dodano, że podjęcie uchwały przez radę gminy, bez uprzedniego przesłania jej projektu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, narusza wskazany powyżej przepis ustawowy. Finalnie przyjęto, że wspomniane naruszenie daje podstawę do stwierdzenia nieważności, uchwały rady gminy w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

Podsumowując należy wskazać, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, co do zasady, jest słuszne. Zasadniczy argument opiera się w istocie rzeczy jedynie o kwestie proceduralne, skoro przed podjęciem uchwały przez radę gminy nie zasięgnięto wymaganego stanowiska UOKiK. 

Źródło: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl