Uchwała krajobrazowa oczyści Warszawę z reklam

Przyjęcie nowych przepisów w wykonaniu tzw. ustawy krajobrazowej z 2015 r.

Przyjęcie przez warszawskich radnych na sesji 16.1.2010 r. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń jest ukoronowaniem kilku lat pracy nad aktem prawa miejscowego porządkującym kwestię reklam w stołecznej przestrzeni publicznej. Legitymację do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tradycyjnych usług reklamowych dała gminom nowelizacja ustawy z dnia 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), dokonana tzw. ustawą krajobrazową tj. z 24.4.2015 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774). Zgodnie z dodanym art. 37a, rady gmin mają uprawnienie do określenia gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia.

Zmiany wprowadzone uchwałą krajobrazową

Uchwała, w ślad za ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, różnicuje reklamy dzieląc je na szyldy i inne nośniki. Reguły przewidziane dla szyldów, tj. reklam w formie tablicy, semafora, kasetonu, muralu itp., informujących o działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości, na której się znajdują, są mniej rygorystyczne niż dla innych reklam. Pozostałe nośniki reklamowe, zostały podzielone według kryterium wielkości, a możliwość ich lokalizacji zależy przede wszystkim od kryterium geograficznego. Uchwała dzieli bowiem Warszawę na strefy (A, B i C), zgodnie z zasadą im dalej od centrum miasta, tym większe możliwości umieszczania nośników.

Uchwała ogranicza ilość szyldów na jednej nieruchomości do dwudziestu zabraniając jednocześnie sytuowania szyldów o zmiennym natężeniu światła i szyldów o zmiennej treści, z wyjątkiem stacji paliw i parkingów. Reguluje dopuszczalnego zakrycia reklamą witryn (do 20%) i wskazuje, jak powinny być sytuowane szyldy na elewacji budynku (definiując tzw. pole szyldowe, co do zasady znajdujące się w obrębie parteru). Uchwała określa również dopuszczalne wymiary szyldów, w zależności od ich rodzaju. Spod powyższych reguł w określonym zakresie wyłączone zostały budynki użyteczności publicznej. Dopuszczono ponadto w ograniczonym zakresie możliwość sytuowania szyldów wolnostojących.

Inne niż szyldy nośniki reklamowe zostały podzielone na nośniki małego, średniego i dużego formatu. Co do zasady w strefie A, do której zaliczono ścisłe centrum miasta dopuszczalne będą nośniki formatu małego w postaci tzw. cityligtów, słupy ogłoszeniowe tradycyjne i podświetlane, a także reklamy na wiatach przystankowych i reklamy wskazujące drogę oraz małe reklamy na latarniach i słupach. W dzielnicach przylegających bezpośrednio do centrum (strefa B) możliwe będzie również sytuowanie reklam formatu średniego, przy ograniczeniu ich lokalizacji do pasa drogowego i zachowaniu wskazanych wymiarów. Nośniki wielkoformatowe (billboardy) dopuszczone zostały wyłącznie na obrzeżach miasta przy największych arteriach, enumeratywnie wymienionych w załączniku do uchwały. W celu zagwarantowania trwałości, bezpieczeństwa i estetyki reklam uregulowano również z jakich materiałów mogą zostać wykonane nośniki.

Lokalizacja nośników reklamowych w obrębie obszarów przyrodniczo chronionych i objętych ochroną konserwatora zabytków będzie niedopuszczalna (strefy te wskazano na załączniku graficznym dołączonym do uchwały). Podobnie ograniczono możliwość sytuowania nośników na cmentarzach, na gruntach rolnych i w ogródkach działkowych, na terenie placówek oświatowych, dyplomatycznych, sakralnych i przy urzędach administracji publicznej (z przewidzianymi uchwałą wyjątkami).

Obok kwestii lokalizacji i specyfikacji szeroko pojętych reklam uchwała reguluje również zasady sytuowania i wyglądu tzw. obiektów małej architektury (np. ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych), w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim do podmiotów zarządzających warszawskimi parkami, skwerami, placami, ulicami etc., ponieważ odnosi się wyłącznie do przestrzeni publicznej.

Ponadto uchwała ogranicza możliwość grodzenia nieruchomości, szczególnie w przestrzeni publicznej, ale także w budownictwie mieszkaniowym, co jest odpowiedzią na postulaty środowisk aktywistów miejskich uregulowania kwestii grodzenia osiedli zabudowy wielorodzinnej. Te przepisy odnoszą się do ogrodzeń, które mają powstać po wejściu w życie uchwały i nie nakazują dostosowania parametrów ogrodzeń już istniejących.

Przepisy przejściowe i kary pieniężne

Przedsiębiorcy mają 3 lata od dnia wejścia w życie uchwały na przystosowanie do nowych przepisów szyldów i 2 lata na przystosowanie pozostałych nośników reklamowych.

Niedostosowanie się do zasad wskazanych w uchwale obwarowane jest sankcjami pieniężnymi wynikającymi wprost z art. 37d ustawy z dnia 23.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kary nakładane będą na podmiot, który umieści tablicę reklamową, a w przypadku niemożności jego ustalenia na właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości albo obiektu budowlanego, na którym umieszczona jest reklama. Kary wymierzane będą w stawce dziennej liczonej według algorytmu 40 x (stawka zmienna x powierzchnia reklamy + stawka stała). Wysokość stawki stałej i zmiennej ustala corocznie Minister Finansów i w 2020 r. wynoszą one odpowiednio 2,59 zł i 0,23 zł, tym samym dla nielegalnie postawionej reklamy o powierzchni 20m2 obecnie dzienna stawka kary wynosiłaby 563,6 zł. Decyzja nakładająca karę pieniężną będzie zawierała ponadto nakaz dostosowania reklamy do specyfikacji określonej uchwałą i w tym punkcie z mocy ustawy będzie natychmiast wykonalna.

Podsumowanie

Warszawa jest kolejnym miastem, m.in. po Gdańsku i Sopocie, które wprowadziło ograniczenie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. W innych dużych ośrodkach, takich jak Poznań czy Kraków prace nad lokalnymi uchwałami są już na końcowym etapie i powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Uchwała stołecznych radnych została przekazana do wojewody mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia publikacji jej przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na wprowadzony okres przejściowy na pierwsze praktyczne efekty nowych przepisów warszawiakom przyjdzie poczekać przynajmniej do wiosny 2022 roku.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych