Konieczność dopełnienia tego wymogu jest o tyle istotna, że brak złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione prawidłowo i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 128 ust. 1 PrZamPubl. W konsekwencji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PrZamPubl.

Ze względu na powyższe warto, aby zarówno zamawiający, jak i wykonawcy  zwrócili uwagę na wciąż pojawiające się nowe możliwości związane z kwestią wystawiania gwarancji wadialnych. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą bowiem nie tylko otrzymywać gwarancje podpisane przez przedstawiciela lub przedstawicieli gwaranta, ale także samodzielnie wystawiać gwarancję zapłaty wadium. Ta druga możliwość została stworzona m.in. dzięki nowemu rozwiązaniu dostępnemu w KUKE. Gwarancja wadialna on-line ma zastosowanie wyłącznie do postępowań organizowanych w trybie przepisów PrZamPubl, o ile także beneficjent gwarancji ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

Gwarancje wadialne w formie on-line są dostępne zarówno dla obecnych klientów KUKE, jak i firm, które dotąd nie korzystały z oferty KUKE. Wnioski składa się za pośrednictwem portalu klienta, który służy potem także do obsługi tych gwarancji, m.in. przez możliwość elektronicznego przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji. Możliwe jest ubieganie się o gwarancje wadialne on-line zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjum z innymi wykonawcami. 

Jak wynika z informacji KUKE, we wniosku o gwarancję uzupełnianym w portalu Ekstranet należy podać jedynie NIP beneficjenta, przedmiot przetargu (postępowania), okres obowiązywania i kwotę, a w przypadku konsorcjum – także NIP konsorcjantów. Weryfikacja tego wniosku przez KUKE nie jest dokonywana, co oszczędza czas klienta. Wystawioną gwarancję klienci podpisują samodzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie udzielonego przez KUKE pełnomocnictwa. Wartość pojedynczej gwarancji wprawdzie nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł, ale analizy wskazują, że wadia przekraczające tę wartość nie zdarzają się zbyt często. Wobec tego taka gwarancja jest możliwa do wykorzystania praktycznie w większości postępowań o udzielenie zamówienia. Cały proces pozyskania gwarancji w powyższy sposób trwa kilka minut i można przeprowadzić go z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.  Ponadto przy „ocenie” waloru oryginalności gwarancji może mieć znaczenie fakt, że wystawienie gwarancji nie wymaga zatwierdzenia przez ubezpieczyciela. Zastosowana jest także odroczona płatność wynagrodzenia ubezpieczyciela, dzięki czemu gwarancja wadialna on-line ważna jest z chwilą jej wystawienia.