Po ukończeniu studiów prawniczych Małgorzata G. (dane zmienione) rozpoczęła studia niestacjonarne na drugim kierunku – na Akademii Morskiej w Szczecinie.

W 2016 r. złożyła do Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów AM wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017. Komisja odmówiła, uzasadniając to ukończeniem studiów magisterskich. Zgodnie z art. 184 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje studia na drugim, nie przysługują świadczenia materialne, w tym wszystkie rodzaje stypendiów. Wyjątkiem jest kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Studentka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Jednocześnie złożyła wniosek o przedstawienie przez WSA pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu o zgodność wspomnianego przepisu z konstytucją. Jej zdaniem pozbawienie studenta prawa do stypendium z powodu posiadania tytułu magistra jest dyskryminacją i narusza zasadę równości.

WSA nie uwzględnił wniosku o skierowanie pytania do TK i oddalił skargę. Wskazano, że Trybunał zajmował się tą kwestią w 2013 r. Uznał wtedy, że chociaż pozbawienie części studentów prawa do stypendiów prowadzi do zróżnicowania podobnych podmiotów, nie przesądza to o niekonstytucyjności wspomnianego przepisu. Nie narusza on zasady równości wobec prawa. Studenci, którzy jeszcze nie ukończyli żadnego kierunku studiów, i ci, którzy mają już go za sobą, to dwie grupy studentów, będących w zróżnicowanej sytuacji. Ukończenie jednego kierunku studiów zwalnia zaś władze publiczne z obowiązku dalszego wspierania lub nagradzania za szczególne osiągnięcia osób, które zdecydowały się kontynuować edukację na kolejnym kierunku. Taką ocenę TK WSA w pełni podzielił.

sygnatura akt: II SA/Sz 476/17