Takiego typu przepisem jest nowo projektowany art. 12a. Jego założeniem jest okresowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego obywateli Ukrainy, ale ukierunkowane na zapewnienie noclegów tym osobom w obiektach budowlanych nie spełniających wymagań przepisów techniczno­­­‑budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno­­­­­‑sanitarnych dla tego budynku. I tak, w ust. 1 ww. art. 12 postanowiono, że:

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu budowlanego innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno­­­­­­‑budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno­­­­­­‑sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:

1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

2) bezpieczeństwa pożarowego;

3) higieny, zdrowia i środowiska.

Jest to więc bardzo ważne rozwiązanie legislacyjne z punktu widzenia praktycznych działań samorządów gmin, które starają się od początku kryzysu w jakimś stopniu zapewnić warunki zamieszkania dla ww. obywateli. Przepis ten umożliwi wykorzystanie obiektów – budynków, które nie spełniają wspomnianych wymogów. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, bo ograniczone czasowo do 31.8.2022 r.

W ust. 2 ww. art. 12a podano z kolei, że w przypadku, gdy obiekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, będzie przeznaczony do zakwaterowania więcej niż 20 osób, spełnienie podstawowych wymagań potwierdza się pozytywną opinią właściwego miejscowo:

1) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Co ważne, ww. opinie wydaje się w terminie 3 dni, na wniosek właściciela lub faktycznie władającego obiektem budowlanym. Opinie mogą określać dodatkowe warunki lub ograniczenia niezbędne do zachowania podstawowych wymagań, o których mowa w ust. 1.

Podsumowując, wskazane rozwiązanie legislacyjne może w wydatny sposób wspomóc samorządy w zapewnieniu miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy. Pozwoli to odciążyć lokalne budżety samorządowe, poprzez umożliwienie skorzystania z takich uproszczonych form zakwaterowania.