Sprawa zaczęła się od skargi Stowarzyszenia Czyste Podlasie na Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. Zaskarżeniu podlegały m.in. wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, zasady odbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów.

Ponieważ po pisemnym wezwaniu Rada Miasta nie zmieniła Regulaminu, Stowarzyszenie złożyło skargę do WSA w Białymstoku w trybie art. 101 ust. 1 SamGminU. Przepis ten pozwala zaskarżyć uchwałę rady gminy do sądu każdemu, kogo interes prawny lub uprawnienie zostały taką uchwałą naruszone.

Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził jednak, że nie został naruszony własny, indywidualny, konkretny interes prawny stowarzyszenia, ale działało ono w interesie publicznym, a zatem skarga z art. 101 ust. 1 SamGminU w tym przypadku nie przysługuje. Tak brzmiało uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku z 5.11.2013 r. (sygn. II SA/Bk 507/13).

Ważne
„Złożenie przez organizację społeczną skargi w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g., będące realizacją jej celu statutowego nie jest działaniem motywowanym naruszeniem własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego, ale stanowi działanie w obronie interesu publicznego, a ten (…) nie może być przesłanką zaskarżenia na podstawie wymienionego przepisu. (…) Organizacja społeczna (…) powinna wykazać, że konkretne regulacje uchwały powodują ograniczenie lub pozbawienie jej konkretnych uprawnień lub powodują nałożenie na nią konkretnych obowiązków”.

Dokładnie taką samą interpretację interesu prawnego przyjął NSA, podkreślając, że Stowarzyszenie nie udowodniło jego istnienia, dlatego skargę kasacyjną oddalił.